Junas

固定相:silica,C8,C18,cyano,phenyl,C30,Diol,NH2

粒径:3,5,10µm;

孔径:100Å;

孔隙体积:0.8ml/gm;

表面积:350㎡/gm;

碳载量(w/w):C18=19;

固定相类型:端基封尾的单官能团固定相;

硅胶类型:B类硅胶;

pH值范围:1.5-10.5 (C8,C18)

Junas系列产品所用硅胶均为超纯球形硅胶,拥有高度一致的孔及孔结构,确保了颗粒的均一性和批次的重现性。几款反相固定相均做了充分的端基封尾处理,以确保色谱柱的性能

最优化。键合工艺进一步优化,使得键合相更稳定,不易脱落。在使用其他品牌色谱柱达不到满意结果的时候,千万别错过它!

应用实例

部分订货信息

5μm保护柱芯
固定相30X4.6mm50X4.6mm100X4.6mm150X4.6mm250X4.6mm5个/包
Silica02-JU40-0503-JU40-0504-JU40-0505-JU40-0506-JU40-05 K0-JU40-C1
C8 02-JU72-0503-JU72-0504-JU72-0505-JU72-05 06-JU72-05K0-JU72-C1
C18 02-JU58-0503-JU58-0504-JU58-0505-JU58-0506-JU58-05K0-JU58-C1
Phenyl 02-JU26-05 03-JU26-05 05-JU26-05 05-JU26-05 06-JU26-05 K0-JU26-C1
Cyano 02-JU32-0503-JU32-0504-JU32-0505-JU32-0506-JU32-05 K0-JU32-C1
NH2-H02-JU16-0503-JU16-05 04-JU16-0505-JU16-05 06-JU16-05 K0-JU16-C1
更多规格信息,邮件info@neo-novi.com咨询或者下载产品资料